http://eh.udpu.edu.ua/issue/feed Економічні горизонти 2024-06-10T15:53:17+03:00 Максим Володимирович Барвінок barvinok.m@udpu.edu.ua Open Journal Systems Науковий журнал "Економічні горизонти"/"Economies' Horizons" http://eh.udpu.edu.ua/article/view/300402 ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ 2024-03-21T09:07:34+02:00 Світлана Ткаченко afina2701@gmail.com <p><em>Війна спричинила значні збитки українській економіці, руйнуючи критичну інфраструктуру, порушуючи логістику, знищуючи виробництво, руйнівно впливаючи на стан сільськогосподарських земель, зменшуючи загальний економічний потенціал країни. Але незважаючи на це, Україна має можливості для відновлення та розвитку&nbsp; економіки. Мета статті полягає у дослідженні існуючого стану економіки, фінансів, соціальної сфери, а також визначенні перспектив повоєнного відновлення економіки України в умовах повномасштабної війни. У статті використано методи аналізу, синтезу, системний підхід, порівняльний аналіз.</em></p> 2024-04-02T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304726 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В ТУРИЗМІ: ІНВАРІАНТНИЙ ПІДХІД 2024-05-23T20:50:29+03:00 Микола Кузьмінов kuzminov.m@udpu.edu.ua <p><em>Досліджено, що управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств вимагає постійного аналізу ринкових тенденцій, креативності в розробці стратегій і гнучкості у реагуванні на мінливі ринкові умови. Маркетинг і система маркетингу є такими основними явищами, що їх не можна розглядати як окрему функцію бізнесу.</em></p> <p><em>Досліджено, що успіх у бізнесі визначається не стільки продуктом, який він пропонує, скільки його споживачами. За всіма визначеннями ховаються три аспекти концепції маркетингу: активний аспект; аналітичний; ідеологічний аспект</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304728 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 2024-05-23T21:00:49+03:00 Оксана Вінницька vinnytska.oksana@ukr.net Людмила Чвертко luda_um@ukr.net <p><em>У статті аналізується роль та значення податкового контролю як ключового елементу взаємодії між платниками податків та податковими органами. Розглянуто елементи, методи податкового контролю, визначено, що він діє в рамках суворого правового регулювання, має державний характер. </em><em>Досліджено сучасні тенденції вдосконалення податкового контролю, зокрема, стосовно забезпечення фінансової стабільності та прозорості в оподаткуванні. Встановлено, що для забезпечення ефективної роботи податкової системи</em><em> важливо постійно оновлювати та адаптувати методи контролю до змін у соціально-економічному середовищі</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304729 РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 2024-05-23T21:14:25+03:00 Зоя Григорова tserush@ukr.net Ольга Сухорукова sotopol@ukr.net <p><em>В статті досліджено актуальні проблеми розвитку міжнародної діяльності підприємств в сучасних умовах та напрями їх розв’язання. Використані методи групування, систематизації, пояснення та узагальнення; аргументування, порівняльного та структурного аналізу; статистичного та графічного аналізу; абстрактно-логічного аналізу. Обгрунтовано необхідність структурних змін та формування комплексної експортоорієнтованої промислової політики, визначені її принципи та пріоритети; розглянуті основні заходи, що мають бути реалізовані на макроекономічному, регіональному та мікроекономічному рівні</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304769 ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В КИТАЙСЬКОМУ БІЗНЕСІ 2024-05-24T09:45:28+03:00 Олександр Богашко bogashko@ukr.net Ірина Богашко 23fif.i.bohashko@std.udu.edu.ua <p><em>У статті розкрито етичні аспекти спілкування та управління в китайському бізнесі. Аналізуються особливості міжособистісних відносин, комунікаційних підходів та методів управління персоналом. Встановлено, що китайська культура відзначається великою цінністю взаємодії та взаєморозуміння між сторонами, а також шануванням авторитету та ієрархії. Дослідження спрямоване на покращення ефективності комунікацій в системі управління та сприяє підвищенню міжкультурного розуміння ділових стосунків. Зазначена тема може бути корисною для бізнесменів, які планують розширювати свою діяльність</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304771 ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «КЛІМАТИЧНІ ФІНАНСИ» 2024-05-24T10:29:45+03:00 Ярослав Яковенко yakovenko.yar@nubip.edu.ua <p><em>Статтю присвячено визначенню сутності кліматичних фінансів та їх складових. Мета полягає у вивченні сутності та змісту кліматичних фінансів, аналізі існуючих підходів до їх визначення та формулюванні дефініції поняття «кліматичні фінанси» як економічної категорії. Використано аналітичний метод для вивчення наукових публікацій, звітів міжнародних організацій та інших джерел інформації, а також систематичний підхід для класифікації та аналізу різних аспектів кліматичних фінансів. Запропоновано власне визначення кліматичних фінансів. Надано рекомендації щодо подальших досліджень у цій галузі</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/304772 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 2024-05-24T10:51:05+03:00 Тетяна Корнієнко korniyenko.t@udpu.edu.ua <p><em>Статтю присвячено дослідженню підходів щодо формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств з метою забезпечення сталого розвитку. Окреслено основні чинники, що забезпечують формування ефективної конкурентоздатності в сучасних умовах, а також шляхи та методи підвищення конкурентоспроможності підприємств. Розглянуто ключові аспекти конкурентних переваг, враховуючи вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. Запропоновано заходи, що спрямовані на підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку підприємств</em></p> 2024-06-03T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305689 ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 2024-06-05T21:31:06+03:00 Ірина Кирилюк irina_kurul@ukr.net Оксана Литвин okslit79@ukr.net <p><em>Метою дослідження є обґрунтування значення та особливостей використання інструментів аудіомаркетингу для просування туристичних послуг у туристичній індустрії. Доведено, що музичний контент все більше інтегрується в систему маркетингових комунікацій, охоплює точки взаємодії з туристами і сприяє персоналізації аудіокомунікації. Аудіомаркетинг є важливим елементом сучасних маркетингових стратегій, а його інструменти не лише впливають на поведінку та психоемоційний стан споживачів, але й значно посилюють ефективність інших маркетингових заходів, спрямованих на отримання очікуваного результату.</em></p> 2024-06-03T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305693 ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ЗНИЩЕННЯ ПАМЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 2024-06-05T21:59:53+03:00 Анастасія Благополучна a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua Неля Ляховська lyakhovska@i.ua <p><em>З початку військової агресії Росії зруйновано 348 культових об’єктів, 705 будинків культури/палаци культури, 82 музеї, 157 готелів/ресторанів та 8 спортивних стадіонів. Пошкоджені об’єкти переважно розташовані в 14 регіонах країни: Дніпро, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків, Херсон, Чернігів та Київ.</em></p> <p><em>Станом на червень частка пошкоджень інфраструктури культури, релігії та туризму склала 2,4 мільярда доларів. Загальні збитки в культурі, туризмі та спорті склали $10,8 млрд, з них на культуру і спорт припало 6,4 мільярда доларів, на туризм – 4,4 мільярда доларів</em></p> 2024-06-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305695 ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 2024-06-05T23:34:26+03:00 Андрій Бевз andriy.bevz@udpu.edu.ua <p><em>Стаття аналізує інновації у сфері гостинності, акцентуючи на підвищенні ефективності та задоволення клієнтів. Підкреслюється важливість адаптації до нових технологічних тенденцій для збереження конкурентоспроможності. Обговорюються цифрова трансформація в готелях, різні рівні інновацій, виклики та стратегії впровадження змін. Також зазначається необхідність поєднання традиційних цінностей гостинності з сучасними рішеннями, з особливою увагою до потенціалу штучного інтелекту в покращенні гостьового досвіду</em></p> 2024-06-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Андрій Бевз http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305861 ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ОНБОРДИНГ ТА E-LEARNING 2024-06-08T15:22:01+03:00 Руслан Лемещук rlemeshchuk@gmail.com <p><em>Обґрунтовано, що </em><em>основою успішної діяльності будь-якого підприємства на сьогодні є його кадровий потенціал. Від кваліфікаційного рівня персоналу залежить ефективність діяльності підприємства. Доведено, що володіючи специфічними функціями, персонал забезпечує провідну роль в розвиту будь якого підприємства. </em></p> <p><em>Проаналізовано, що сучасні умови господарювання вимагають від HR-менеджменту вдосконалення системи адаптації персоналу на підприємствах. Це є найголовнішим фактором системи забезпечення ефективності роботи персоналу</em></p> 2024-06-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305867 ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 2024-06-08T17:01:13+03:00 Олена Ковтун kovtunov@lnup.edu.ua Галина Косилович galyna_oleks@ukr.net Олег Андрушко AndrushkoOM@lnup.edu.ua Юлія Голячук lnau_yuliash@yahoo.com Марина Стюрко m.styurko@gmail.com <p><em>Україна, попри збитки і втрати, нанесені сільському господарству російською мовномасштабною агресією, активно приймає участь у виконанні основних завдань глобальних цілей європейської стратегії сталого розвитку. Проаналізовано зв’язок між політикою реалізації стратегії сталого сільського розвитку Європейського Союзу та можливостями її впровадження в Україні. Для порівняльного аналізу використані звіти про моніторинг прогресу у досягненні цілей сталого розвитку в контексті ЄС та України, статистичні дані Державної служби статистики;</em> <em>методом синтезу опрацьовані директиви Комісії Європейського Союзу, первинні та вторинні джерела</em></p> 2024-06-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305969 СТРАТЕГІЇ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ 2024-06-10T15:53:17+03:00 Світлана Подзігун podzihun.s@udpu.edu.ua <p><em>У статті обґрунтовано актуальність дослідження стратегій кризових комунікацій, окреслено можливі шляхи їх організації, що забезпечить стабільність та успішну діяльність у невизначеному бізнес-середовищі. Визначено особливості комунікації під час кризи. Наведено приклад орієнтованого на комунікацію плану управління ризиками. Наведено характеристики корпоративних месенджерів, які використовує велика кількість компаній різних розмірів і, особливо, під час віддаленої роботи. Доведено, що необхідним аспектом успішного управління під час кризи є наявність сильного та афективного керівництва</em></p> 2024-06-10T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024