http://eh.udpu.edu.ua/issue/feed Економічні горизонти 2022-09-30T00:00:00+03:00 Максим Володимирович Барвінок barvinok.m@udpu.edu.ua Open Journal Systems Науковий журнал "Економічні горизонти" http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263137 РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 2022-08-17T16:13:08+03:00 Юлія Вікторівна Мушкевич y.v.mushkevych@udpu.ua <p>В статті проаналізовано сучасну економіку підприємств, що зазнають негативного впливу нових чинників, які пов’язані з повномасштабною війною на території України. В таких умовах підприємствам як ніколи потрібно застосувувати найсучасніші механізми стратегічного менеджменту, короткострокового та довгострокового планування, використовувати методи економічного аналізу та економіко-математичного моделювання, володіти методологічними основами розробки стратегій.</p> <p>У статті зазначено основні напрями стратегічного планування для ефективного управління вітчизняними підприємствами. Досліджено проблематику формування та застосування стратегічного планування, якій приділяється значна увагу через ряд вагомих чинників впливу. Стратегія кожного окремого підприємства формується під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища, що постійно змінюється. Тому оперативне реагування є надзвичайно важливим. В першу чергу це актуально для нашої країни з економікою, що розвивається.</p> <p>Відмічено, що швидкозмінним є зовнішнє середовище підприємств, особливо в сучасних умовах вітчизняної економіки. Такі тенденції зумовлені великою конкуренцією на ринку, насиченістю споживацького попиту, постійними змінами очікувань споживачів, індивідуалізацією внутрішнього ринку тощо. Ці зміни попиту потребують нових систем планування та стратегічного менеджменту підприємств.</p> <p>Досліджено, що вибір найперспективнішої стратегії для конкретного підприємства є одним із найголовніших завдань перед керівництвом. Обрання «стратегії як результату» зумовлює обгрунтування мети та стратегічних орієнтирів підприємства. Найчастіше стратегію порівнюють з вигідною позицією на ринках, конкурентоспроможністю та розширенням каналів реалізації продукції. За більш широким визначенням стратегія підприємства – це “своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища”.</p> <p>Обгруновано дві основних концепції стратегії підприємства – філософську та організаційно-управлінську. Філософська стратегія передбачає окреслення загальної мети підприємства. Організаційно-управлінська стратегія підприємства орієнтована на перспективну діяльність з посиленням конкурентної позиції на ринку, збільшенням прибутковості та підвищенням ефективності діяльності. Літературні джерела називають таку стратегію "конкурентною стратегією" та розглядають як спосіб досягнення цілей підприємства, які воно визначає для себе.</p> <p>Варто відзначити, що окреслення конкретної стратегії планування на підприємстві це розуміння загальної тенденції, що визначає перспективний розвиток, успіх діяльності та досягнення конкурентних переваг на ринку</p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263549 ЕКОНОМІЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ 2022-08-26T12:15:24+03:00 А.Г. Благополучна a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua <p>Продовольча безпека – здатність країни забезпечити людям доступ до якісних та корисних продуктів харчування.&nbsp; Згідно з Римською декларацією про всесвітню продовольчу безпеку, кожна країна повинна забезпечити право людини на повноцінне харчування. В цьому документі передбачено: фізична і економічна доступність, продовольча незалежність, надійність відносно сезонних і погодних коливань та стійкість зростання виробництва. Сьогодні проблема продовольчої безпеки в Україні стосується майже всіх аспектів функціонування держави: від оборони та готовності боротьби з надзвичайними ситуаціями до перспектив довгострокового розвитку.</p> <p>Внесок України до світового продовольчого ринку в 2021 році був еквівалентним забезпеченню харчуванням 400 мільйонів людей. Повномасштабне вторгнення росії в Україну порушило системи виробництва, переробки та постачання продовольства.</p> <p>Політика нашої країни в сфері забезпечення продовольчої безпеки змінюється відповідно до викликів та з урахуванням напрацювань, які підтвердили свою практичну доцільність. Зокрема, було прийнято план із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Це комплекс дій, який передбачає моніторинг стану продовольчої безпеки і сільськогосподарської інфраструктури в цілому; надання підтримки виробникам харчових продуктів; надання адресної допомоги соціально вразливим категоріям населення, централізований контроль за цінами на продукти.</p> <p>Світові лідери, Євросоюз та ООН наразі також шукають шляхи уникнення продовольчої кризи через війну, розв’язану росією проти України, яка спричинила зменшення обсягів урожаю приблизно на 30%</p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263553 ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2022-08-26T13:38:17+03:00 Наталія Володимирівна Барвінок barvinok.n@udpu.edu.ua <p>У статті розкрито суть понять «маркетинг в туризмі», «маркетингова діяльність туристичного підприємства», розглянуто управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства як управлінську діяльність, що пов’язана з плануванням, організацією, координацією, контролем, аудитом і стимулюванням дій з інтенсифікації процесу формування попиту на туристичний продукт та збільшення прибутків туристичного підприємства. Основну увагу зосереджено на виконання функцій маркетингу в туризмі опираючись на специфіку туристичного продукту, що відрізняють продажу туристичного продукту від продажів інших товарів та послуг. Розглянуто основні аспекти туристичного продукту, через які розкривається суть та особливості маркетингової діяльності туристичного підприємства задля розширення ринку продажу. Встановлено, що ефективне управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства, виконання функцій маркетингу, врахування всіх аспектів туристичного продукту, вивчення потреб і вимог клієнтів та конкурентного середовища є важливою складовою для підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства та ринку туристичних послуг.</p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263557 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 2022-08-26T15:32:18+03:00 Марія Іванівна Ігнатко mariia.ignatko@uzhnu.edu.ua Яна Василівна Ігнатко yana.ighnatko@gmail.com Мирослав Юрійович Ігнатко m.ighnatko@gmail.com Юрій Іванович Галас y.halas@gmail.com <p>Бізнес є рушійною силою розвитку економіки за умов інноваційної економіки. Проблеми інноваційного розвитку набувають все більшого поширення у науці та практиці, оскільки інновації є джерелом економічного зростання та способом набуття конкурентних переваг. Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду основ формування моделі управління бізнесом в умовах інноваційної економіки.</p> <p>У статті розглянуто іноземний досвід формування моделі управління розвитком бізнесу. Виділено зростання інвестицій у розвиток людського капіталу, поширення інноваційних досліджень і розробок за рахунок фінансування приватним сектором як основну ознаку інноваційного бізнесу. Проаналізовано місце України у міжнародних рейтингах: Глобальному рейтингу інновацій, Європейського інноваційного табло, рейтингу агентства Bloomberg.</p> <p>Наведено частку інноваційно активних промислових підприємств України. Перераховано чинники, що впливають на управління розвитком бізнесу. Проаналізовано індекс легкості ведення бізнесу. Охарактеризовано проектний, функціональний, стратегічний та інноваційний підходи до формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу. Наведено дані, що в країнах Європейського Союзу майже 50% бізнесу будується та інноваційною моделлю. Розглянуто фактори, що впливають на модель управління розвитком бізнесу. На основі проведеного аналізу зарубіжного досвіду обґрунтовано напрями акомодативного застосування зарубіжного досвіду становлення та реалізації моделей управління розвитком бізнесу в умовах формування інноваційної економіки України.</p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263569 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 2022-08-27T10:31:16+03:00 Юлія Григорівна Горященко julia.goryaschenko@gmail.com <p><em>У статті досліджено феномен інноваційного розвитку у соціально-економічному та філософському дискурсі. Основною метою дослідження є удосконалення системно-функціонального підходу до інноваційного розвитку підприємництва за допомогою феноменологічного методу. В основі дослідження покладено емпіричні й теоретичні, а також спеціальні методи, а саме – опису та спостереження (інноваційний розвиток розглянуто як результат поєднання інтелектуальних ресурсів та інформації), аналізу і синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, пояснення та класифікації (удосконалено філософсько-економічне розуміння інноваційного розвитку цілеспрямованих (соціально-економічних) систем, у тому числі, підприємництва, наведено</em> <em>класифікаційні ознаки та види інноваційного розвитку). Надано авторське визначення категорії «інноваційний розвиток» та «філософія інноваційного розвитку». Систематизовано концептуальне забезпечення інноваційного розвитку підприємництва.</em></p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263572 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПОВНОМАШТАБНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ росії В УКРАЇНУ 2022-08-27T13:23:19+03:00 А.Г. Благополучна a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua Н.О. Ляховська lyakhovska@i.ua В. Г. Парахненко vladparachnenko@ukr.net <p><em>Вплив війн на навколишнє середовище завжди несприятливий, незалежно від того, чи спричинений він прямими військовими діями чи стратегічною протидією. &nbsp;Загальна шкода навколишньому середовищу, завдана конкретною війною, є результатом багатьох факторів та часто є багатовимірною, адже страждають водойми, ліси, повітря, ґрунти та всі живі організми.</em></p> <p><em>За п’ять місяців війни наша країна зазнала колосальних екологічних збитків. На відновлення української природи знадобляться десятиріччя. Сьогодні активні бойові дії проходять на півдні України у природоохоронних степах із унікальними екосистемами, на відновлення яких потрібно щонайменше 50 років. Серед об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївщини, що постраждали через війну, є ділянки Чорноморського біосферного заповідника, Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» та Національний природний парк «Білобережжя Святослава». Ще в перші дні війни російські війська заходили на Кінбурнський півострів, після чого виникали пожежі, які поставили під загрозу існування рідкісних видів флори і фауни. Крім цього, по всій території України чисельними вибухами були настільки винищені великі популяції тварин та рослин, що зараз ми можемо втратити їх назавжди та безповоротно.</em></p> <p><em>Від дій рф під загрозою знищення сьогодні 2,5 млн га природоохоронної мережі Європи. Це 160 об’єктів Смарагдової мережі – територій існування видів і оселищ, що охороняються на загальноєвропейському рівні. А ще 17 Рамсарських об’єктів площею 627,3 тис. га – водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення.</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263631 КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ: СУТНІСТЬ, ФАКТОРИ, ЕЛЕМЕНТИ 2022-08-29T15:46:43+03:00 Олена Анатоліївна Криклій o.kryklii@uabs.sumdu.edu.ua <p><em>Інформаційна безпека країни формується під впливом значної кількості різноспрямованих факторів, одним з яких є високий рівень цифрової інклюзії населення. Метою статті є уточнення розуміння концепту «цифрова інклюзія» та систематизації її елементів з урахуванням особливостей та факторів впливу. У статті використано теоретичний підхід, що містить систематичний, логічний та порівняльний аналіз та синтез наукової літератури, присвяченої концепціям цифрової інклюзії та цифрового розриву. Визначено, що рівень цифрової інклюзії є визначальним фактором формування інформаційної безпеки країни через підвищення рівня освіченості населення, що зменшує інформаційні загрози комунікативного характеру (негативні інформаційні впливи).</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263688 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 2022-08-30T13:23:11+03:00 Оксана Юріївна Ситник oysytnyk@gmail.com Сергій Станіславович Дубровський s277197@gmail.com <p><em>Зміна умов функціонування ІТ-підприємств та Пандемія стала подальшим поштовхом для розвитку IТ послуг в Україні. Метою статті є огляд особливостей розвитку ринку ІТ в Україні та виявленні ключових тенденцій його трансформації. Для досягнення мети використано графічний, табличний, абстрактно-логічний методи, систематичний і комплексний аналіз, порівняння та групування. проаналізовано співвідношення експорту-імпорту послуг у сфері ІКТ, визначено структуру попиту на ІТ-товари; розглянуто&nbsp; чинники, які стримують розвиток українських ІТ-компаній; визначено головні тенденції розвитку ринку IT послуг сучасної України.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263105 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 2022-08-17T11:21:06+03:00 Ірина Вячеславівна Абрамова irina79abramova@gmail.com <p><em>Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування й розробка практичних рекомендацій щодо аналітичної оцінки результатів роботи сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності. Дослідження проводилося з використанням абстрактно-логічного, статистико-економічного, розрахунково-конструктивного методів, а також графічного й табличного прийомів. </em></p> <p><em>У статті обґрунтовано, що прибуток є результативним показником діяльності будь-якого підприємства й головним джерелом його доходів. Доведено, що величина прибутку залежить від низки зовнішніх та внутрішніх чинників, проте, невизначеність є ключовим з ним. Проведено аналіз ефективності роботи сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Запропоновано шляхи підвищення ефективності роботи агровиробників в умовах невизначеності.</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Ірина Вячеславівна Абрамова http://eh.udpu.edu.ua/article/view/264269 ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ 2022-09-08T10:55:23+03:00 Сергій Анатолійович Гаркуша sa_garkusha@ukr.net <p><em>Метою статті є визначити поняття цілісних майнових комплексів і їх оцінка. Для вивчення цього постали завдання визначити, що відноситься до цілісних майнових комплексів в практичній діяльності та визначити переваги і недоліки застосування підходів до оцінки цілісних майнових комплексів.</em> <em>Зроблено висновок, що до цілісних майнових комплексів відносять: основні засоби підприємства, що здатні виробляти кінцевий продукт (земля, споруди, будівлі, обладнання, малоцінні необоротні активи); реальний бізнес з включенням до нього дебіторської й кредиторської заборгованості, але без існуючих зобов’язань, оборотних активі. Досліджено основні підходи до оцінки цілісних майнових комплексів. Зроблено висновок, що проводити оцінку цілісного майнового комплексу доцільно врахувавши всі переваги і недоліки до підходів їх проведення.</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/264272 МАРКЕТИНГОВА ДІАГНОСТИКА ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ РІТЕЙЛА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2022-09-08T11:01:41+03:00 Вікторія Даценко vd20042011@gmail.com Тетяна Дронова tatyana_sergiivna2020@ukr.net Вікторія Хурдей vkhurdey@gmail.com Міщенко Дмитро mischenkoda20@gmail.com Людмила Семенова lddfa@i.ua <p><em>Стаття присвячена маркетинговій діагностиці товарного асортименту в рітейлі в умовах жорсткої конкуренції. Дослідження проводилось на прикладі Корпорації «АТБ-маркет». Проаналізовано широту, повноту, новизну, стійкість, структуру та гармонійність асортименту. </em><em>З метою виявлення найважливіших, важливих та не особливо важливих позицій було проведено АВС-аналіз категорії «7 днів». Здійснено </em><em>порівняльну характеристику використання промо-акцій та реклами в рітейлах. </em><em>Досліджуваний рітейл активно проводить рекламну діяльність, використовуючи її різні види. Проаналізовано використання мерчандайзингу в рітейлі. Здійснено порівняння інновацій в рітейлах.</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/264279 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2022-09-08T11:31:22+03:00 Леся Миколаївна Васільєва l.m.vas@ukr.net <p><em>Метою статті є дослідження та узагальнення наукових підходів щодо інформаційного забезпечення економічного аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Складність і специфіка досліджуваної теми зумовили використання сукупності методів емпіричного і&nbsp; теоретичного рівнів&nbsp; пізнання, а також спеціальні методи: опису та спостереження, аналізу і синтезу,&nbsp; абстрагування,&nbsp; узагальнення,&nbsp; індукції,&nbsp; дедукції, пояснення. У статті уточнено зміст поняття «економічний аналіз». Встановлено вимоги які висуваються до економічного аналізу підприємства: адресність; доречність; повнота; точність; достовірність; сумісність. Наголошено, що складання інтегрованої звітності з метою подання потенційним інвесторам щодо оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства має досить вільні рамки, які можуть бути адаптовані під конкретні цілі та завдання, умови господарювання.</em></p> 2022-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022