Про журнал

Галузь та проблематика

Основна тематика видання:
 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування
 • Економіка туризму та готельно-ресторанної справи
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності
 • Професійна економічна підготовка

Процес рецензування

У журналі діє система подвійного сліпого рецензування. Кожна стаття
шифрується і направляється на рецензування 2 фахівцям з проблематики дослідження. Авторам також невідома особа рецензентів. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв, які наведені у п. 3. Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
- опублікувати як є;
- опублікувати з незначними змінами;
- відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);

- відмовити (якщо потрібна значне перероблення, але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
- відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

Періодичність публікації

"Економічні горизонти" - щоквартальне наукове видання. 

Графік виходу номерів:

№ 1. Подання рукопису до 20 лютого. Розміщення матеріалів на сайті - до 31 березня.

№ 2. Подання рукопису до 20 травня. Розміщення матеріалів на сайті - до 30 червня.

№ 3. Подання рукопису до 20 серпня. Розміщення матеріалів на сайті - до 30 вересня.

№ 4. Подання рукопису до 20 листопада. Розміщення матеріалів на сайті - до 31 грудня.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту (Open Access), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає фінансування публікації коштом авторів або з інших джерел. Тому публікація статті у журналі є платною, що покриває витрати на: перевірку рукопису на наявність плагіату та відповідності цим вимогам; рецензування; верстку; присвоєння унікального цифрового ідентифікатора doi; розміщення на офіційному сайті журналу, послуги типографії. Після рекомендації рукопису до друку автор отримує необхідну інформацію щодо вартості друку статті та умов розрахунку.

Редакційна політика

«Економічні горизонти» – це науковий журнал, що публікується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання фінансово-економічної проблематики.

Редакційною політикою регламентуються принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності журналу та критерії, які висуваються до статей.

Редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами чи рецензування матеріалів рецензентами означає автоматичне погодження з викладеними стандартами.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звертатися до Редакції за офіційною електронною адресою.

Учасник

Політика відкритого доступу передбачає фінансування публікації коштом авторів або з інших джерел. Тому публікація статті у журналі є платною, що покриває витрати на: перевірку рукопису на наявність плагіату та відповідності цим вимогам; рецензування; верстку; присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкта doi; розміщення на офіційному сайті журналу, послуги типографії та пошти. Після рекомендації рукопису до друку автор отримує необхідну інформацію щодо вартості друку статті та умов розрахунку.

Історія журналу

Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю.
Журнал виходить друком щоквартально. Він розповсюджується серед читачів та розсилається в провідні наукові бібліотеки України.
Матеріали, що друкуються на сторінках журналу, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики: сучасних проблем економіки підприємств, економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, світового господарства і міжнародних економічних відносин, регіональної економіки, економіки природокористування, економіки та управління підприємствами, грошово-кредитних відносин, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, демографії, економіки праці та соціальної політики тощо.
Читацькою аудиторією журналу є дослідники та фахівці у сфері економіки, викладачі закладів вищої освіти та студенти.

Рік заснування: 2015

ISSN (print) 2522-9273 

ISSN (on-line) 2616-5236

Актуальність присвоєння журналу категорії "Б" (сторінка 120 позиція в таблиці 491) станом на 21.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

КВ № 22865-12765ПP, від 02.08.2017 р.

Витяг з реєстру субєктів у сфері медіа:

R30-02363 рішення від 28.12.2023 №1982

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 науковий журнал "Економічні горизонти" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", з економічних наук:

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
08.00.10 Статистика
08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
21.04.01 Економічна безпека держави
21.04.02 Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

зі спеціальностей:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Головний редактор: Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор

Заступники головного редактора:

Бондарук Таїсія Григорівна, доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор (Кропивницький, Україна)

Відповідальний редактор: 

Технічний редактор: Барвінок Максим Володимирович, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом