Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,0 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • ORCID;
 • Прізвище, ім’я автора (українською, англійською мовами);
 • Науковий ступінь, учене звання, посада і місце роботи автора (українською, англійською мовами), e-mail;
 • Назва статті (українською, англійською мовами);
 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами,  включно з ключовими словами).
 • Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.

 

Структура статті:

  Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці журналу та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у  напрямі, що досліджується.
 • Список використаних джерел оформляється за правилами згідно з ДСТУ 8302:2015.
 • References оформляється згідно з  міжнародним стилем АРА (зразок  додається).
 • Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://slovnyk.ua/translit.php

 

Автори (співавтори), які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:

 • відповідальність за правдивість поданої інформації, зміст, точність цитат, прізвищ, дат, а також за дотримання академічної доброчесності у своїй роботі несуть автори (співавтори) публікації;
 • автори (співавтори) зберігають за собою всі авторські права й одночасно надають виданню право першої публікації, що дозволяє поширювати матеріал;
 • редакція видання здійснює подвійне сліпе рецензування (Double-Blind Peer Review) та має право редагувати, скорочувати та відхиляти статті.
 • в одному номері один автор може публікуватися один раз

Матеріали просимо надсилати на e-mail: sj.ehorizons@udpu.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.