Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,0 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО

НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНІ ГОРИЗОНТИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Англомовний рукопис статті обов'язково супроводжується україномовним аналогом.

1.2. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за переклад, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

1.3. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

1.4. Журнал є повністю англомовним. Тому автори, які подали рукописи статей іншими мовами, у разі позитивного проходження рецензування, зобов'язані їх перекласти на англійську. 

1.5. Всі подані матеріали перевіряються програмою на наявність плагіату. У разі виявлення запозиченого тексту без посилання на першоджерело стаття до друку не приймається.

1.6. Позачергово приймаються статті, де одним зі співавторів є доктор наук.

1.7. Журнал практикує практику подвійного сліпого рецензування (Double-blind review) та політику відкритого доступу (Open Access). Політика відкритого доступу передбачає фінансування публікації за рахунок авторів або з інших джерел. Тому публікація статті у журналі є платною, що покриває витрати на: перевірку рукопису на наявність плагіату та відповідності цим вимогам; рецензування; верстку; присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкта doi; розміщення на офіційному сайті журналу, послуги типографії та пошти. Після рекомендації рукопису до друку автор отримує необхідну інформацію щодо вартості друку статті та умов розрахунку.

 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:

а) П. І. Б. автора(-ів) і назва статті;

б) Анотація (300-400 слів) з поділом тексту на змістові частини: Мета дослідження. Методологія. Результати. Практичне значення. Перспективи подальших досліджень. Речення повинні починатися фразами, наприклад: «Застосовано…», «Виявлено…», «Встановлено…», «З’ясовано…», «Оцінено вплив…», «Охарактеризовано…», «Запропоновано…», «Проведено аналіз…», «Розроблено…» «Визначено…»;

в) Ключові слова та словосполучення (від 5 до 10) не повинні дублювати слів з назви статті;

г) Відомості про автора(-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання);

д) ідентифікатор(-и) ORCID автора(-ів).

2.2. Заголовок статті, анотація, ключові слова та відомості про автора(-ів) надаються українською та англійською мовами. Прізвище та ім’я автора англійською мовою бажано надавати відповідно до закордонного паспорту або іншого документу.

2.3. Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01 (із виділенням у тексті):

1. Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3. Методи дослідження;

4. Формулювання цілей дослідження (постановка завдання);

5. Виклад основних результатів та їх обґрунтування з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Може бути поділено на підпункти;

6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

7. Список літератури – оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015;

8. References – список літератури в романському алфавіті, оформлений відповідно до British Standards Institution (BSI).

2.4. Стаття має містити контактну інформацію авторів українською або англійською мовою: телефони (не публікується) та e-mail (публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають. При наявності у статті двох та більше авторів, один з них має бути вказаний як контактна особа. Саме за його адресою електронної пошти редакція буде вести подальшу переписку.

2.5. Контактна інформація також має містити повну поштову адресу (бажано домашню) однією мовою для відправки авторського примірника журналу.

2.6. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою.

При наявності у одного зі співавторів наукового ступеня рецензія не потрібна.

2.7. Наявність УДК, класифікатора JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) та списку літератури є обов’язковою.

2.8. Список літератури повинен містити не менше 10 найменувань (більшість за останні 5 років з ідентифікаторами doi, з різних журналів, що індексуються у наукометричних базах), на які обов’язково мають бути посилання в тексті статті, без урахування тез конференцій, посібників, підручників, дисертацій. Теоретичні оглядові статті повинні містити посилання не менше, ніж на 40 бібліографічних джерел. Бібліографічні джерела подаються лише в алфавітному порядку, кожне нове джерело з абзацу. Спочатку зазначати джерела, опубліковані кириличним алфавітом, а потім – латиницею. Самоцитування є небажаним, допускається лише в разі нагальної потреби.

 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

3.1. Статті приймаються тільки у вигляді електронних файлів (текст – у форматі .doc або .docx; графіки, рисунки – у будь-якому графічному форматі для Windows). Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їх редагування. Формули мають бути виконані в загальноприйнятій математичній символіці засобами текстового редактора. Рисунки, виконані у текстовому редакторі, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Колір рисунків ‒ чорно-білий.

3.2. Стаття, метадані та контактна інформація мають міститися в одному файлі.

3.3. Обсяг статті має складати не менше 7 сторінок без анотацій та списку літератури (шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, поля – по 2 см), включаючи таблиці, графіки, рисунки. Наявність списку літератури обов’язкова. Табуляція – 1,0 см; в таблицях і рисунках, списку використаної літератури та references – шрифт 12 пунктів. За необхідності розмір шрифту в таблицях можна зменшити до 10 пунктів.

3.4. У статті не повинно бути переносу слів та макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний «м’який» перенос (заборонені «примусові» переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша «Tab»).

3.5. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf.

3.6. При написанні статті автор повинен обов’язково робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. Посилання на літературні джерела можуть бути представлені по тексту тільки в круглих дужках відповідно до прикладу: І. Марченко розглянув розвиток ринку праці як об’єктивний процес, що полягає у «зміні механізмів функціонування та якісного перетворення його елементів під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників» (Marchenko, 2013, р. 46). Посилання на 2 і більше джерела оформлюється таким чином: (Marchenko, 2013, р. 46; Marshavin, 2012, p. 85, 102-103; Lisogor, 2010, p. 178) у зворотно-хронологічному порядку. Інші випадки цитування:

- три співавтора джерела – (Marchenko, Marshavin and Lisogor, 2013, p. 46);

- чотири і більше співавторів джерела – (Marchenko et al., 2013, р. 46);

- автором є організація – (The World Bank, 2016);

- без автора – (Назва праці замість автора при першому згадуванні повністю, далі можна скорочено);

- за редакцією – (Marchenko (ed.), 2013, р. 46);

- один автор, різні роки – (Marchenko, 2013, р. 46; 2015, p. 103);

- один автор, один рік – (Marchenko, 2013a, рp. 46-48; 2013b, p. 13);

- посилання на Закон чи інші нормативні акти – (The Verkhovna Rada of Ukraine, 2012 – рік прийняття).

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього).

Якщо зустрічаються роботи одного автора (колективу авторів), опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи з назв робіт; до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c… .

3.7. В пункті «Аналіз останніх досліджень і публікацій» біля прізвища та ініціалів авторів обов’язково у дужках вказувати їх прізвище, транслітероване у латиницю з роком публікації праці у Списку літератури. Наприклад: Г. Боргас (Borhas, 1985, 2005), Дж. Бхагваті, К. Хамада та С. Родрігес (Bhagwati and Hamada, 1974; Bhagwati and Rodriguez, 1975), Г. Грубель і А. Скотт (Grubel and Scott, 1966) присвятили дослідження світовому поширенню та наслідкам для національних ринків праці феномена «витік мізків» та переміщення людського капіталу.

3.8. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа.

3.9. Стаття має бути оформлена у такому порядку:

УДК

П. І. Б. автора(-ів), назва статті українською (або російською) мовами

Рецензент: П. І. Б., вчений ступінь, посада (повністю), місце роботи (ВНЗ, кафедра або організація, відділ)

Відомості про автора(-ів) мовою статті (Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю), ідентифікатор ORCID, e-mail, місце роботи).

Анотація українською мовою (300-400 слів), але не менше 1800 знаків з пробілами. 

Ключові слова (5-10 слів) українською мовою.

JEL

Анотація (включаючи П. І. Б. автора(-ів) і назву статті) англійською мовою 300-400 слів, але не менше 1800 знаків з пробілами.

Ключові слова (5-10 слів) англійською мовою.

Текст статті.

Список літератури (за абеткою, без нумерації), оформлений згідно ДСТУ 8302:2015.

References англійською мовою (в алфавітному порядку без нумерації), оформлені згідно з British Standards Institution (BSI).

3.10. Стаття, графіки і рисунки окремими файлами (за наявності), рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня) в графічному форматі надсилається електронною поштою за адресою: sj.ehorizons@udpu.edu.ua. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

 4. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК**********

Іваненко І. І., Василенко В. В. Організаційно-управлінський механізм забезпечення безпеки банківських установ

Іваненко Іван Іванович,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2856-4983

E-mail: ivan_i_i@gmail.com

Василенко Володимир Володимирович,

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0003-5628-4839

E-mail: vas_1989@mail.ru

 

Анотація. ************************** (300-400 слів, але не менше 1800 знаків)*****

Ключові слова:************************ (5-10 позицій)***************************

 

JEL ******

I. Ivanenko, V. Vasylenko. Organizational and administrative banks security mechanism

Abstract. *************************** (300-400 слів, але не менше 1800 знаків) *******

Keywords: ************************ (5-10 позицій) *******************************

 

1. Вступ. ********************************текст****************************

Постановка проблеми. *********************текст**************************

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. *********текст*********

3. Методи дослідження. *********************текст**************************

4. Формулювання цілей дослідження. ****************текст******************

5. Виклад основних результатів та їх обґрунтування. **********текст**********

5.1. *************************текст************************(за необхідності)

5.2. *************************текст************************(за необхідності)

5.3. *************************текст************************(за необхідності)

6. Висновки та перспективи подальших досліджень. *********текст***********

Список літератури

1. А___________*********************

2. Б___________*********************

3. В___________*********************

4. Г___________*********************

5. A___________*********************

6. B___________*********************

7. C___________*********************

8. D___________*********************

9. E___________*********************

10. F___________*********************

References

1. A___________*********************

2. B___________*********************

3. C___________*********************

4. D___________*********************

5. E___________*********************

6. F___________*********************

7. G___________*********************

8. H___________*********************

9. J___________*********************

10. K___________*********************

 

Відомості про авторів (українською та англійською мовою)

Іваненко Іван Іванович, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (контактна особа)
Контактна інформація: 050-200-40-70, (044) 299-99-99, ivan_i_i@gmail.com
Василенко Володимир Володимирович, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Контактна інформація: 067-100-88-33, (044) 299-97-97, vas_1989@gmail.com 

Поштова адреса для відправлення примірника журналу (рекомендується домашня адреса): Іваненко І. І., вул. Сумська, 18, кв. 20, м. Київ, 03138

 

ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES (BSI – British Standards Institution)

 ОСНОВНІ ПРАВИЛА:

-      Для поділу елементів запису використовують коми.

-      Запис завжди починається з прізвища автора, потім ініціали, після яких зазначається рік публікації в дужках. Прізвища та ініціали авторів наводять в транслітерації (іноземних авторів – в оригіналі).

-      Якщо в списку існує більш, ніж одне джерело певного автора, сортувати по датам.

-      Назва публікації, незалежно від того, чи книги, чи журналу, завжди виділяється курсивом.

-      Витяги з публікацій (глави в книгах, журнальних статей) завжди зазначаються в англійських “лапках”, починаючи з першого слова, імена власні та німецькі іменники пишуть з великої букви.

-      Назва видавця зазначається перед місцем видання. Місце видання – місто, країна.

-      Посилання на електронні ресурси наводяться за тими ж правилами, а потім вказують URL-адресу.

 

ПРАВИЛА ДЛЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ТА РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

-      Назву статті перекладають на англійську мову.

-      Назву книги вказують в транслітерації і в квадратних дужках вказують переклад на англійську мову (для перекладених видань в дужках вказують оригінальну англійську назву). Для англомовних книг вказують оригінальну англійську назву.

-      Назву періодичного видання вказують в транслітерації. Якщо видавництво (підприємство, установа, організація тощо) має офіційну англомовну назву, то можна вказувати цю назву.

-      Назви видавництв та організацій вказують у транслітерації.

-      Назву міста, назви конференцій, пояснювальні слова, словосполучення перекладають на англійську мову. Для міжнародних конференцій, які мають також англомовну назву, вказують цю назву.

-      Скорочення замінюють англомовними аналогами:

part 2; volume 3; Vol. 3; pp. 10-19; 323 p.; no.1; issue; Abstract of the dissertation; International conference proceedings (Int. Conf. Proc.); Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected articles; dated 19 December 2013; monograph; Annals – Ann.; Annual – Annu.; Colloquium – Colloq.; Conference – Conf. ; Congress – Congr.; Technical Paper – Tech. Paper; First; Second; Third; Fourth/nth... – 1st ; 2nd; 3rd; 4th/nth...; Convention – Conv.; Digest – Dig.; Exposition – Expo.; International – Int.; National – Nat.; Proceedings – Proc.; Record – Rec.; Symposium – Symp.; Technical Digest – Tech. Dig.

 

БАЗОВА СТРУКТУРА

Прізвище, ініціали (Рік видання), Назва, видавець, місце видання, журнал, точні посилання.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

Україномовні та російськомовні книги

Прізвище, І. Б. (рік), Назва книги транслітом курсивом [Назва англійською мовою], версія (номер) видання, Назва видавництва, місто, країна, кількість сторінок.

Приклад

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (2003), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, 320 p.

Англомовні книги

Прізвище, І. (рік), Назва книги курсивом, версія (номер) видання, Назва видавництва, місто, країна, кількість сторінок.

Приклад

Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK, 568 p.

 

СТАТТІ В ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
Україномовні та російськомовні статті

Прізвище, І. Б. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

Приклад

Ivanov, V. V., Saadzhan, V. A. and Skoryk, T. O. (2012), “Foreign investments: analysis and impact on economic development of Ukraine”, Economics: time realities, no. 3-4, pp. 129-135.

Англомовні статті

Прізвище, І. (рік), “Назва статті в англійських лапках”, Назва видання, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

Приклад

Ketels, C. H. (2006), “Michael Porter’s Competitiveness Framework-Recent Learnings and New Research Priorities”, Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 6, no. 2, pp. 115-136.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Україномовні та російськомовні конференції

Прізвище, І. Б. (рік), “Переклад назви статті в англійських лапках”, Назва збірки матеріалів конференції транслітерація курсив [Назва в перекладі у квадратних дужках], Назва конференції в транслітерації [Назва в перекладі] або англійська Назва для міжнародних конференцій, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.

Приклад

Lytvynenko, A. (2016), “Modern problems of accounting industrial stocks in the enterprises”, Finansovo-kredytna systema Ukrainy v umovakh intehratsiinykh i hlobalizatsiinykh protsesiv [The financial and credit system of Ukraine under conditions of integration and globalization processes], Materialy XV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta aspirantiv [Materials of the XV International Scientific and Practical Conference of Students and PhD Students], Cherkassy, Ukraine, March 24-25, 2016, pp. 105–107.

Англомовні конференції

Прізвище, І. (рік), “Назва статті (доповіді) в англійських лапках”, Назва конференції курсивом, організатор конференції, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.

Приклад

Backer, J. (2012), “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, University of London, London, pp. 11-14.

СТАТТІ В ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ТА В ІНШИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ

- електронне періодичне видання

Прізвище, І. Б. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Приклад

Trofymchuk, O. A. (2013), “Modernization – an effective way of Ukrainian economy’s development”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1886 (Accessed 3 November 2018).

- інші електронні ресурси

Назва ресурсу (рік), “Назва статті (матеріалу) в англійських лапках”, available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Приклад

Official site of World Economic Forum (2013), “The Global Competitiveness Report 2013-2014”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-4.pdf (Accessed 25 October 2018).

ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

-      дисертації

Прізвище, І. Б. (рік), “Назва англійською в англійських лапках”, Abstract of вчений ступінь dissertation, назва спеціальності, Назва університету (інституту), місто, країна.

Приклад

Utkin, V. V. (2004), “Legal regulation of tax inspections in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, National economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

-      автореферати

Прізвище, І. Б. (рік), “Назва англійською в англійських лапках”, вчений ступінь Thesis, назва спеціальності, Назва університету (інституту), місто, країна.

Приклад

Utkin, V. V. (2004), “Legal regulation of tax inspections in Ukraine”, Ph.D. Thesis, National economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ, ЗБІРКИ ДОКУМЕНТІВ

-     розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

Приклади

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On public-private partnership”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2018).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2018).

-     розміщені в друкованих засобах:

Приклад

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.