Методичні підходи до визначення інтегрального стану та запасу економічної безпеки з позиції її забезпеченості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.235972

Ключові слова:

запас економічної безпеки, інтегральний стан економічної безпеки, рівень економічної безпеки, темпоральний стан, рівень забезпечення економічної безпеки

Анотація

Мета дослідження. Метою статті є розробка методичних підходів до визначенні інтегрального стану економічної безпеки та її запасу з позиції забезпеченості. Методологія. У дослідженні застосовуються загальнонаукові теоретичні методи: узагальнення, пояснення, групування – для аналізу поглядів економістів і практиків на об’єкт дослідження та формулювання висновків контент-аналізу первинних джерел, аналіз і синтез – для обґрунтування нового диференційовано-інтеграційного підходу до оцінювання економічної безпеки, матричний підхід – до інтеграції рівня економічної безпеки та її темпорального стану, а також для визначення запасу економічної безпеки. Результати. Розроблені методичні підходи до визначення інтегрального стану економічної безпеки підприємства. Запропоновано під інтегральним станом економічної безпеки розуміти її величину на конкретну дату оцінки, визначену з урахуванням досягнутого рівня та темпорального стану економічної безпеки на даний момент часу. У статті приведено матричний підхід до визначення поточної економічної безпеки. Запропоновано додатковий показник доцільності безпеко забезпечувальних заходів за часовим критерієм. Запропонований методичний підхід до визначення запасу економічної безпеки підприємства з позиції її забезпеченості, що ґрунтується на якісно-кількісних підходах до його оцінювання. Він передбачає співставлення величини рівня забезпечення економічної безпеки з одержаним у ході відповідних заходів інтегрального стану безпеки. Практичне значення. Застосування показника запасу економічної безпеки з позиції її забезпеченості у практичній діяльності підприємств дозволить їх керівництву урахувати непідконтрольні чинники і на цій підставі приймати рішення про посилення (пришвидшення) або ж, навпаки, послаблення та певну економію стосовно впроваджуваних заходів і програм, спрямованих на покращення економічної безпеки. Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження автора присвячені розробці методики визначення інтегрального стану середньострокової та стратегічної економічної безпеки та, відповідно, виявленню запасу економічної безпеки, який може виникати при забезпеченні саме цих видів економічної безпеки.

Біографія автора

Євгенія Володимирівна Міщук, Криворізький національний університет

Доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Boichyk, I. M. (2016), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], Kondor, Kyiv, Ukraine, 378 p.

Duleba, N. V. (2020), “Methodical bases of definition of level of economic safety of the motor transport enterprise”, Innovative economy, no. 7–8, pp. 151–157.

Ianioglo, A. and Polajeva, T. (2016), “Origin and definition of the category of economic security of enterprise”, The 9th International Scientific Conference proceedings “Business and Management 2016”, Vilnius, Lithuania, May 12–13, doi: http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.46

Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P. and Lyashenko, A. N. (2003), Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya: sushchnost' i mekhanizm obespecheniya [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of support], Libra, Kyiv, Ukraine, 280 p.

Kuts, L. L. (2012), Kapital pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia [Enterprise capital: Formation and use], TNEU, Ternopil, Ukraine, 114 p.

Labunska, S. V. (2014), “The concept of building a system of economic security of the enterprise in the process of innovation”, Problems of the Economy, no. 4, рр. 282–289.

Maslak, O. I. and Grishko, N. Y. (2013), “The economic security management of enterprise according to the principles of its rational level provision”, Marketing and Management of Innovation, no. 1, рр. 198–208.

Mishchuk, Ie. V. (2019), “Differentiated approach to assessing the level and condition of multilevel indicators on the example of economic security of the enterprise”, Economics, Management and Administration, no. 3(89), рp. 16–23, doi: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-16-23

Noorit, N., Thapayom, А. and Pornpundejwittaya, Р. (2020), “Guidelines for adaptation of the thai industrial business to support the digital economy”, Academy of Strategic Management Journal, vol. 19, no. 6, available at: https://www.abacademies.org/articles/guidelines-for-adaptation-of-the-thai-industrial-business-to-support-the-digital-economy-9773.html (Accessed 20 October 2020)

Nusinov, V. Ya. and Mishchuk, Ie. V. (2019), “Elaboration of scientific and methodological approaches to providing economic security of an enterprise as a key component of its management”, Economies’ Horizons, no. 4(11), рр. 93–105, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(11).2019.219078

Nusinov, V. Ya. and Yarova, A. B. (2012), Diahnostyka kryzovoho stanu pidpryiemstv z urakhuvanniam faktora chasu [Diagnosis of the crisis of enterprises taking into account the time factor], Cherniavskyi D. O., Kryvyi Rih, Ukraine, 204 p.

Yachmenova, V. M. (2007), Identyfikatsiia stiikosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Identification of stability of activity of industrial enterprises, Simferopol], Dolia, Simferopol, Ukraine, 384 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-07

Як цитувати

Міщук , Є. (2020). Методичні підходи до визначення інтегрального стану та запасу економічної безпеки з позиції її забезпеченості. Економічні горизонти, (4(15), 59–69. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.235972