ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263569

Ключові слова:

інновації, інноваційний розвиток, підприємництво, феномен, економічне зростання, концептуальне забезпечення, філософія, інноваційне підприємництво

Анотація

У статті досліджено феномен інноваційного розвитку у соціально-економічному та філософському дискурсі. Основною метою дослідження є удосконалення системно-функціонального підходу до інноваційного розвитку підприємництва за допомогою феноменологічного методу. В основі дослідження покладено емпіричні й теоретичні, а також спеціальні методи, а саме – опису та спостереження (інноваційний розвиток розглянуто як результат поєднання інтелектуальних ресурсів та інформації), аналізу і синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, пояснення та класифікації (удосконалено філософсько-економічне розуміння інноваційного розвитку цілеспрямованих (соціально-економічних) систем, у тому числі, підприємництва, наведено класифікаційні ознаки та види інноваційного розвитку). Надано авторське визначення категорії «інноваційний розвиток» та «філософія інноваційного розвитку». Систематизовано концептуальне забезпечення інноваційного розвитку підприємництва.

 

Біографія автора

Юлія Григорівна Горященко, Університет митної справи та фінансів

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та економіки підприємства

Посилання

Thewlis, J. (Ed.) (1973). Concise Dictionary of Physics. Oxford: Pergamon Press.

Zakharchenko, V. I., Filyppova, S. V. & Balakhonova, O. V. (2019). Upravlinnia vytratamy i prybutkom v innovatsiinii diialnosti. Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Toffler, А. (1984). The Third Wave. The classic study of tomorrow : Bantam.

Lyashenko, V. Y. (2007). Regulirovanie razvitiya malogo predprinimatelstva v Ukraine: problemy i puti resheniya: monografiya. NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti. Doneck [in Russian].

Puhach, A. M., Demchuk, N. I., Dovhal, O. V., Kriuchko, L. S. & Tiahlo, N. V. (2018). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. FOP Shvets V.M. [in Ukrainian].

Peresunko, Z. M. (2013). Teoretychni aspekty rozvytku innovatsiinoi teorii. Efektyvna ekonomika, 7. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 [in Ukrainian].

Rodzhers, Everet M. (2009). Dyffuziia innovatsii. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Nambisan, Satish, Wright, Mike & Feldman, Maryann (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy. DOI:10.1016/j.respol.2019.03.018.

Hajek, F. (1989). Konkurenciya kak procedura otkrytiya. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 12 [in Russian].

Zhykhor, O. B. (2008). Sotsialno-ekonomichnyi vymir rozvytku nauky i naukovo-tekhnichnoi diialnosti v rehionakh Ukrainy. Lviv : Liha-Pres [in Ukrainian].

Zubkov, R. S. (2014). Zahalna kharakterystyka ta osoblyvosti rozvytku osnovnykh etapiv stanovlennia innovatsiinoi teorii. Efektyvna ekonomika, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3532 [in Ukrainian].

Druker, Piter F. (1992). Rynok: kak vyjti v lidery: Praktika i principy. M: Book chember international [in Russian].

Iokhanson, Frans (2011). Efekt Medychi. Innovatsiini vidkryttia na peretyni idei, kontseptsii ta kultur. Lviv. «Vydavnytstvo Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu» [in Ukrainian].

Horiashchenko, Yu. H. (2021). Zastosuvannia klasternoho analizu dlia otsinky innovatsiinoho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system. Pidpryiemnytstvo i torhivlia. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-04 [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment. Sumy: VTD – Universytetska knyha [in Ukrainian].

Korovkin, V. Pochemu ne vse ponimayut, chto takoe innovacii. URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/836630 [in Russian].

Hrynko, P. L. (2020). Metodolohiia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky, Kharkiv [in Ukrainian].

Bondarenko, S. A. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady systemnoho zabezpechennia stiikoho innovatsiinoho rozvytku vynorobnykh pidpryiemstv [in Ukrainian].

Schumpeter, J., Backhaus, U. (2003). The Theory of Economic Development. In: Backhaus J. (eds) Joseph Alois Schumpeter. The European Heritage in Economics and the Social Sciences, 1. URL : https://doi.org/10.1007/0-306-48082-4_3

Tviss, B. (1989). Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedeniyami [in Russian].

Krasnokutska, N. V. (2003). Innovatsiinyi menedzhment. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shkarlet, S. M. & Ilchuk, V. P. (2015). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. Chernihiv : Chernih. nats. tekhnol. un-t [in Ukrainian].

Kniaz, S., Matsuk, V. & Marsel, Kurt Mainka (2021). Vydy ta pryntsypy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytskykh struktur na zasadakh systemno-funktsionalnoho pidkhodu. Aktualni aspekty rozvytku subiektiv pidpryiemnytstva v umovakh hlobalnoi ekonomiky [in Ukrainian].

Zianko, V. V. (2008). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku. Vinnytsia: Universum [in Ukrainian].

Horiashchenko, Yu. H. (2014). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy ta yoho informatsiine zabezpechennia. Dnipropetrovsk : DDFA [in Ukrainian].

Harbuz, S. V., Pienkina, T. Ye., Khomenko L. M. & Sobolieva, T. O. (2013). Innovatsiinyi menedzhment. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Hanneke, Vos. (2010). Service Innovation: Managing Innovation from Idea Generation to Innovative Offer. University of Twente. URL: https://essay.utwente.nl/60173/1/MA_thesis_H_Vos.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-27

Як цитувати

Горященко, Ю. Г. (2022). ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економічні горизонти, (3(21), 41–52. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263569