СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • Людмила А. Чвертко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2788-6991

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267018

Ключові слова:

вимушений переселенець, внутрішньо переміщена особа, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застрахована особа, соціальна допомога, соціальна виплата, соціальна підтримка, соціальне забезпечення, соціальний захист

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування важливості використання соціального страхування як інструменту забезпечення гарантій соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах сучасних викликів. В статті доведено, що виклики, пов’язані з воєнним вторгненням Росії в Україну, обумовили необхідність прийняття ефективних рішень щодо забезпечення належного соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – осіб, які для уникнення негативних наслідків війни та тимчасової окупації змушені були покинути своє місце проживання. Здійснено оцінку правових та організаційних засад соціального захисту та соціального забезпечення ВПО. Встановлено, що вагому роль у забезпеченні гарантій соціального захисту ВПО відіграє загальнообов’язкове соціальне страхування, яке в Україні реалізується через пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Біографія автора

Людмила А. Чвертко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к. е. н., доцент

Посилання

Kozhen ukrainets mozhe otrymaty mizhnarodnu dopomohu — zastupnyk ministra sotspolityky. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. URL: https://www.msp.gov.ua/news/22059.html [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib : Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. №1706-VII. Data onovlennia: 03.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18.

Kerivni pryntsypy OON z pytan vnutrishnoho peremishchennia vseredyni krainy (dokument OON E/CN.4/1998/53/Add/2 F) ratyfikovano Ukrainoiu 17.04.1998 r. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava (dokument OON A/RES/2200 A (XXI)) ratyfikovano Ukrainoiu 19.10.1973 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.

Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 14.01.1998 r. № 16/98-VR. Data onovlennia: 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр#Text.

Pidlypna, R. (2020). Mistse sotsialnoho strakhuvannia u formuvanni resursiv systemy sotsialnoho zakhystu [Place of social insurance in the formation of resources of the social protection system]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Herald of Ternopil National Economic University, 2, 108-120 [in Ukrainian].

Kryvoshlyk, T. D. (2018). Vplyv tendentsii sotsialnoho strakhuvannia na rozvytok systemy strakhovoho zakhystu v Ukraini [Impact of tendencies of social insurance on development of the insurance protection system in Ukraine]. Biznes Inform - Business Inform, 12 (491), 239-245 [in Ukrainian].

Levanda, О. М. (2022). Problemni aspekty sotsialnoho strakhuvannia v Ukraini shchodo ryzykiv uprodovzh zhyttia [Problemal Aspects of Social Insurance in Ukraine Regarding Lifetime Risks]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2 (48), 58-77. doi: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.058 [in Ukrainian].

Chvertko, L. A., Kyryliuk, I. M. (2017). Determinanty rozvytku rynku strakhuvannia zhyttia v Ukraini [Determinants of the development of the life insurance market in Ukraine]. Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy: suchasni realii i vyklyky: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Mukachevo, 279-281 [in Ukrainian].

Chvertko, L. A. (2017). Tendentsii rozvytku strakhuvannia zhyttia v Ukraini v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti [Development trends of life insurance in Ukraine in conditions of economic instability]. Stalyi rozvytok 2030: ekonomichna, sotsialna, ekolohichna ta politychna skladovi: proceedings of the International Interdisciplinary Conference. Tbilisi – Lviv, 116-121 [in Ukrainian].

Melnychuk, Yu. M., Chvertko, L. A., Korniienko, T. A., Vinnytska, O. A., Garmatiuk, O. V. (2019). Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. TEM Journal. Vol. 8, issue 1, 201-206. doi: https://dx.doi.org/10.18421/TEM81-28.

Novikova, O. F., Amosha, O. I., Antoniuk, V. P. et al. (2016). Vnutrishno peremishcheni osoby: vid podolannia pereshkod do stratehii uspikhu. Kyiv [in Ukrainian].

.Komarova, О., Slavina, О. (2017). Sotsialno-ekonomichna zakhyshchenist vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini. [Social and Economic Protection of Internally Displaced People in Ukraine]. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky - Social technologies: topical issues of theory and practice, issue 75, 127-134 [in Ukrainian].

Bidak, V. Ya. (2018). Sotsialno-zakhysni problemy intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib v umovakh pidvyshchenoi ryzykohennosti suspilstva [Social protection problems of integration of internally displaced persons in conditions of increased risk-generic society]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetususpilstva - Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, issue 20(1), 47-51 [in Ukrainian].

Lishyk, O. P. (2019). Problemy sotsialnoho zakhystu vnutrishno peremishchenykh osib. [Problems of social protection of internal transfers in Ukraine]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini - Public management and administration in Ukraine, issue 10, 86-89 [in Ukrainian].

Libanova, E. M., Horbulin, V. P., Pyrozhkov, S. I. et al. (2016). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi. E. M. Libanova (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Libanova, E. M., Pozniak, O. V., Tsymbal, O. I. (2022). Masshtaby ta naslidky vymushenoi mihratsii naselennia Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [Scale and Consequences of Forced Migration of the Population of Ukraine as a Result of Armed Aggression of the Russian Federation]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2 (48), 37-57. doi: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037 [in Ukrainian].

Kravchenkо, М. V. (2016). Mistse sotsialnoho strakhuvannia u formuvanni resursiv systemy sotsialnoho zakhystu [Priority directions of social protection of internally displaced persons]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Seriia: Derzhavne upravlinnia - Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration», 3, 83-90 [in Ukrainian].

Alimova, I. (2017). Praktyka zarubizhnykh krain u sferi sotsialnoho zakhystu vnutrishno peremishchenykh osib: dosvid dlia Ukrainy [Practice of the foreign states in the sphere of the social protection of internally displaced persons: experience for Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia - Efficiency of public administration, issue 3, 54-63 [in Ukrainian].

Pozniak, O. V. (2020). Naselennia Kyieva: otsinka faktychnoi chyselnosti ta perspektyvy mihratsii [Population of Kyiv: estimation of the actual number and migration prospects]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 2 (40), 21-34. doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.021 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy «Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini» : Zakon Ukrainy vid 24.02.2022 r. № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20.

Pro zatverdzhennia pereliku administratyvno-terytorialnykh odynyts, na terytorii yakykh nadaietsia dopomoha zastrakhovanym osobam v ramkakh Prohramy «iePidtrymka» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.03.2022 r. № 204-r. Data onovlennia: 11.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-р.

Pro oblik vnutrishno peremishchenykh osib : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.10.2014 r. № 509. Data onovlennia: 08.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п.

Semigina, T. V., Gusak, N. Ye, Trukhan, S. O. (2015). Sotsialna pidtrymka vnutrishno peremishchenykh osib [Social support of internally displaced persons]. Ukrainskyi sotsium - Ukrainian society, 2, 65-72 [in Ukrainian].

Skurativskyi, V. A., Palii, O. M., Libanova, E. M. (1997). Sotsialna polityka. Kyiv [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Konventsii Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia № 102 : Zakon Ukrainy vid 16.03.2016 r. № 1024-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-19#Text.

Kniazka, L. A., Diachenko, S. V. (2019). Problemy sotsialnoho zakhystu ta bezpeky vnutrishno peremishchenykh osib [Problems of social protection and safety internally displaced persons]. Pravo. Liudyna. Dovkillia - Law. Human. Environment, 10(2). 133–141. doi: https://doi.org/10.31548/law2019.02.017 [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sotsialnu dopomohu malozabezpechenym sim’iam : Zakon Ukrainy vid 01.06.2000 r. № 1768-III. Data onovlennia: 01.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14.

Pro nadannia shchomisiachnoi adresnoi dopomohy vnutrishno peremishchenym osobam dlia pokryttia vytrat na prozhyvannia, v tomu chysli na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.10.2014 r. № 505 (vtratyla chynnist na pidstavi Postanovy KM № 332 vid 20.03.2022 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п.

Pro zdiisnennia sotsialnykh vyplat vnutrishno peremishchenym osobam : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.11. 2014 r. № 637. Data onovlennia: 27.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637-2014-п.

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib : Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. №1706-VII. Data onovlennia: 03.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18.

Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 23.09.1999 r. № 1105-XIV. Data onovlennia: 02.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.

Fond harantuie strakhovyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh osib. Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/982976 [in Ukrainian].

Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 r. № 1058-IV. Data onovlennia: 02.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Pensiinyi fond Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.07.2014 r. № 280. Data onovlennia: 01.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-%D0%BF#Text.

Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo vyplat pensii ta hroshovoi dopomohy vnutrishno peremishchenym osobam ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2022 r. № 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2022-%D0%BF#Text.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia sfer zainiatosti ta zahalnoobov’iazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia pid chas dii voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 21.04.2022 r. № 2220-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2220-20#Text

Yak rehuliarno otrymuvaty dopomohu po bezrobittiu. Derzhavnyi tsentr zainiatosti. URL: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/yak-regulyarno-otrymuvaty-dopomogu-po-bezrobittyu[in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia biudzhetu Fondu zahalnoobov’iazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia na 2022 rik : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.06.2022 r. № 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2022-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-13

Як цитувати

Чвертко, Л. А. (2022). СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. Економічні горизонти, (4(22), 51–66. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267018