ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ:СЬОГОДЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Василь В. Стрюков Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна https://orcid.org/0000-0001-8353-4638
  • Олена В. Громцева Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна https://orcid.org/0000-0002-5463-3124

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267023

Ключові слова:

медична освіта, медична практика, держава, сталий розвиток, національна безпека, економіка держави, лікарі, медсестри

Анотація

Мета статті виявити проблеми державного регулювання медичною освітою і знайти шляхи їх вирішення. Основою проведеного дослідження є абстрактно-логічний метод у тісному поєднанні з методами, спрямованими на отримання інформації для подальшого аналізу.

У статті доведено, що низка не вирішених правових питань гальмують подальший розвиток медичної освіти, яка знаходиться у тісному зв’язку з медичною практикою. Було з’ясовано і обґрунтоване місце медичної освіти, як ключове – «здорова нація» це гарантія здорової робочої сили  , що в економіці медична освіта займає ключове місто з’ясовано, що медична освіта, а якісна освіта це гарантія національної безпеки держави.

Біографії авторів

Василь В. Стрюков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту

Олена В. Громцева, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірантка, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту

Посилання

Zakon Ukrainy Pro osvitu (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 38-39, st.380), Dokument 2145-VIII, chynnyi, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Harashchuk O., Kutsenko V., Kinash I. (2022). Kontseptualni osnovy zabezpechennia shliakhu yakisnoi osvity (vyklyky chasu ta stratehiia rozvytku). Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftohazovii promyslovosti) , (1(25), 55–64. https://doi.org/10.31471/2409-0948 -2022-1(25)-55-64

O. Osaulenko, О. Yatsenko, N. Reznikova, D. Rusak, & V. Nitsenko. (2021). The productive capacity of countries through the prism of sustainable development goals: challengesto international economic security and to competitiveness. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(33), 492–499. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207214

Nugroho, I., Paramita, N., Mengistie, B. T., & Krupskyi, O. P. (2021). Higher education leadership and uncertainty during the COVID-19 pandemic. Journal of Socio economics and Development, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.31328/jsed.v4i1.2274

Maiboroda T. M. Derzhavne rehuliuvannia osvity v konteksti rozvytku natsionalnoi ekonomiky: dysertatsiia kand. ekon. nauk, spets.: 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom / T. M. Maiboroda; nauk. ker. S. V Lieonov. Poltava: Vyshchyi navchalnyi zaklad Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli», 2019. 259 s.

Denysenko M. P., Dolot V. D. Zdorovia yak ekonomichna katehoriia. Ekonomika ta derzhava. 2017. № 4. S. 29–31.URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2017/7.pdf

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: "Pro reformu okhorony zdorovia v Ukraini", Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy № 1338-VIII (2016) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-19#Text

Apteka online. (2017, 30 bereznia). Medychnaosvita v Ukraini: pohliad u maibutnie. https://www.apteka.ua/article/405874

Finkilshtein, O. V. (2015). Osoblyvosti zastosuvannia poniat “derzhavne upravlinnia” ta “derzhavne rehuliuvannia” u sferi vyshchoi osvity. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1(47), 65–73. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/1/08.pdf

Zyma, I. (2017). Znachennia osvitnikh instytutiv u vdoskonalenni systemy derzhavnoho upravlinnia pidhotovkoiu medychnykh kadriv. Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, (1-2), 8–16. https://doi.org/10.317113/st1-220172

Navolokina, A. S. (2018). Formuvannia konkurentospromozhnosti haluzi vyshchoi medychno yiosvity na zasadakh ekonomichnoi vzaiemodii [dys. kand. ekon. nauk]. Klasychnyi pryvatnyi universytet.

Rydzel, Yu. (2019). Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku haluzi okhorony zdorovia v ukraini. U Konkurentospromozhnist vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh informatsiinoho suspilstva (s. 54–57). Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet.

Mahrlamova, K. (2020). Vykladach vyshchoi medychnoi shkoly odna z kliuchovykh fihur reformy vyshchoi medychnoi osvity. Molod i rynok, (1/180). https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195784

Lysak, V. V. (2021). Vzaiemodiia vyshchoi medychnoi osvity ta medychnoi praktyky v ukraini: problemy ta perspektyvy derzhavnoho rehuliuvannia [dys. kand. nauk z derzh. upr.]. Klasychnyi pryvatnyi universytet.URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/dis_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf

Savostenko, T. O., Shevchenko, L. H., &Colomakha, O. A. (2022). Innovatsiinyi rozvytok systemy okhorony zdorovia yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia: stan i problemy. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava, (2), 38 45. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.6

Volkivska, A. M., & Osovska, H. V. (2021). Upravlinnia yakistiu medychnykh posluh. Problems and tasks of modernity and approaches to their solution, 8, 88. https://doi.org/10.46299/ISG.2021.I.VIII

Shkilniak, M. M., Zheliuk, T. L., Vasina, A. Yu., Dudkina, O. P., Popovych, T. M., & Ovsianiuk-Berdadina, O. F. (2018). Modernizatsiia menedzhmentu systemy okhorony zdorovia v umovakh provedennia medychnoi reformy (Analitychna zapyska za materialamy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu). Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu.

Shiffer, C. D., Boulet, J. R., Cover, L. L., & Pinsky, W. W. (2019). Advancing the Quality of Medical Education Worldwide: ECFMG's 2023 Medical School Accreditation Requirement. Journal of Medical Regulation, 105(4), 8–16. https://doi.org/10.30770/2572-1852-105.4.8

Rashid, M. A. (2022). Altruism or nationalism? Exploring global discourses of medical school regulation. Medical Education. https://doi.org/10.1111/medu.14804

Pro vyshchu osvitu, Zakon Ukrainy № 1556-VII (2022) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Marichereda, V. G., Melnyk, S. B., Borshch, V. I., Terzi, O. O., & Lyakhova, N. A. (2020). Organizational, regulatory and legal aspects of european integration of higher medical education in ukraine: a critical review. Wiadomości Lekarskie, 73(6), 1290–1295. https://doi.org/10.36740/wlek202006141

Vasylenko, Yu. V. (2022). Aktualni pytannia naukovykh doslidzhen mekhanizmiv rozvytku pisliadyplomnoi medychnoi osvity. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava, (1), 113–118. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.17

Striukov, V., Grynko, T., Krupskyi , O., & Vazov, R. (2022). Current state and strategic directions of development of state management of nursing education in Ukraine. Medicni Perspektivi, 27(1), 174–183. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.1.254469

Striukov, V. (2020). Pidkhody do vprovadzhennia stratehichnoho menedzhmentu v medychnykh koledzhakh. U Teoriia ta praktyka upravlinnia subiektamy pidpryiemnytstva (s. 110–119). Bila K. O. URL: http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf

Weeks, G., George, J., Maclure, K., & Stewart, D. (2016). Non-medical prescribing versus medical prescribing for acute and chronic disease management in primary and secondary care. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd011227.pub2

Shatylo, V. (2021, 12 travnia). Shche kilka rokiv nynishnikh «pidkhodiv» i my vtratymo svitovi standarty medsestrynstva. Vashe zdorovia. https://www.vz.kiev.ua/viktor-shatylo-shhe-kilka-rokiv-nynishnih-pidhodiv-i-my-vtratymo-svitovi-standarty-medsestrynstva/

Aisha EL-Sayed EL-Araby, S. S. E.-S. M. A. . (2021). Career Interest, Self-Efficacy and Perception of nursing as a profession among nursing students. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 18996–19009. Retrieved from https://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/9475

Iepifanova, I., & Pankova, V. (2021). Udoskonalennia systemy motyvatsii personalu promyslovykh pidpryiemstv ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6

Deshko, L., Vasylchenko, O., Sherbak, I., Galai, V., & Medvid, A. (2021). Ukraine's international liabilities on initiation of measures for public health protection and the role of local authorities in implementation of health care policy. Georgian medical news, (312), 163–168. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33964846/

Shehedyn, Ya. (2017). Shliakhy udoskonalennia mekhanizmiv realizatsii derzhavnoi polityky v haluzi medsestrynstva na rehionalnomu rivni. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 1(4(53)), 112–120.

Syrova, H. O., Petiunina, V. M., & Savelieva, O. V. (2021). Shliakhy formuvannia novoi heneratsii medychnykh sester cherez neobkhidnist naukovo-doslidnytskykh umin. Medsestrynstvo, (3), 40–43. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2021.3.12647

Panfilov, O. Yu., & Savchenko , O. O. (2021). Osvita yak chynnyk zabezpechennia natsionalnoi bezpeky derzhavy. "Visnyk NIuU imeni Yaroslava Mudroho". Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia, 1(48), 146–159. https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224807

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-13

Як цитувати

Стрюков, В. В., & Громцева, О. В. (2022). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ:СЬОГОДЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економічні горизонти, (4(22), 100–112. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267023