АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Оксана Гнатчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0002-1115-3753
  • Катерина Шестакова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0002-7239-6329

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(27).2024.297534

Ключові слова:

соціальний захист, соціальна вразливість, старіння населення, пенсійна система, боротьба з бідністю, гендерна рівність, ринок праці, ефективність фінансування

Анотація

У науковій статті розглянуто та проаналізовано ключові тенденції викликів у сфері соціального захисту, що мають місце в Україні на сучасному етапі. Серед ключових аспектів цих питань: доступність і рівність у соціальному захисті, старіння населення та пенсійна система, боротьба з бідністю та соціальною вразливістю, гендерна рівність в соціальному захисті, ефективність та фінансування, зміни в суспільстві та на робочому ринку праці тощо. Під час дослідження використовувалися такі методи: аналізу і синтезу теоретичного узагальнення, контент-аналіз

Біографії авторів

Оксана Гнатчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцентка кафедри філософії та культурології

Катерина Шестакова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидатка соціологічних наук, асистентка кафедри філософії та культурології

Посилання

Evans G. (1993).Class Conflict and Inequality. International Social Attitudes: the 10th BSA report. SCPR. P. 123–142. URL: https://www.yumpu.com/en/document/view/19499454/british-social-attitudes-1997-survey-technical-report-esds; https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-01/ad_mihratsia_gotove_03_01_2023.pdf

Public Private Partnerships And Community Participation On Applications Of Space Technology For Socio Economic Development Compi lation Of Policies And Practices In Selected Escape Member Countries. (2007). Economic And Social Commission For Asia And The Pacific. URL: http://www.unescap.org/idd/pubs/—STAS_PPP_and_CP_in_space_applications.pdf

Berezina S. B. (2018). Sotsialne strakhuvannia yak instrument sotsialnoho ryzyk-menedzhmentu. Ekonomika ta derzhava. № 7. S. 22–29. URL: http://www.economy.in.ua/index.php?op=1&z=4100&i=4

Bondaruk I.S. Sotsialne zabezpechennia v systemi sotsialnoho zakhystu. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2687/st_39_22.pdf?sequence=1

Boretska N.P. (2007). Mekhanizmy upravlinnia ryzykamy u sferi okhorony pratsi. Ekonomika promyslovosti. № 4. S. 164–167. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2687/st_39_22.pdf?sequence=1

Burlaka, O. (2019). Shchodo problemy vyznachennia poniattia y osoblyvostei sotsialnoho zakhystu simi, dytynstva, materynstva ta batkivstva. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. S. 123-128. URL: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2019/11/20.pdf

Vplyv mihratsii na sotsialno-ekonomichnu sytuatsiiu v Ukraini : analit. dop. [V. Potapenko, A. Holovka, O. Valevskyi ta in.] ; za red. V. Potapenka. Kyiv : NISD, 2023. 33 c. URL: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.01

Diehtiar O.A., Beketova A.N., Nepomniashchyi O.M. (2017). Napriamy vdoskonalennia zasobiv upravlinnia sotsialnym ryzykom. Visnyk NUTsZU. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Vyp. 1(6). URL: https://zenodo.org/record/996199/files/3.pdf (data zvernennia: 09.10.2019).

Druhopolskyi O. V., Druhopolska T. I. (2017). Kontseptsiia bezumovnoho bazovoho dokhodu yak alternatyva bismarkivskii modeli derzhavy dobrobutu: vid teoretychnykh studii do eksperymentalnykh praktyk. Ekonomika: realii chasu. № 2 (30). S. 32–46. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No2/32.pdf

Zakon Ukrainy. Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T211667?an=1 (data zvernennia 16.10.2023).

Kolot A. M. (2017).Hlobalna sotsialna nerivnist dokhodiv: pryroda,tendentsii, naslidky. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. № 2. S. 8-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_2_3

Kolot A.M. Herasymenko O.O. (2017). Sotsialna nerivnist dokhodiv: hlobalnyi vymir. Ekonomichna teoriia. № 4. S. 76–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2017_4_7

Kravets N.O., Klymuk N.Ia (2023). Osoblyvosti zaprovadzhennia sotsialnykh prohram v umovakh viiskovoho stanu v Ukraini Ekonomika okhorony zdorovia. Vyp.№3 (97). S.76-79. DOI 10.11603/1681-2786.2023.3.14226 URL: https://www.researchgate.net/publication/376656989_OSOBLIVOSTI_ZAPROVADZENNA_SOCIALNIH_PROGRAM_V_UMOVAH_VIJSKOVOGO_STANU_V_UKRAINI

Kravchenko T.V. (2012). Tendentsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku naselennia Ukrainy shchodo vyznachennia ta otsinky sotsialnykh ryzykiv. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii : zbirnyk naukovykh prats KhNTU. № 2(7). S. 104–109. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-21. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2019/23.pdf

Mykhailovska, I. M., & Nelipovych, O. V. (2011).Systema sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini: sutnist, osnovni skladovi ta napriamky vdoskonalennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 6(4). 255-260. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/255-260.pdf

Monitorynh stanu vprovadzhennia tekhnolohii elektronnoho informuvannia hromadian z pytan nadannia sotsialnoi dopomohy URL : https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/monitoring-stanu-vprovadzhennya-tehnologiyi-elektronnogo-informuvannya-gromadyan-z-pitan-nadannya-socialnoyi-dopomogi-v-umovah-cifrovoyi-transformaciyi-sistemi-socialnogo-zahistu-naselennya

Nadraha V.I. (2016). Sotsialni ryzyky v trudovii sferi : dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.07 – demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka / Nats. akad. nauk Ukrainy. In-t demohr. ta sots. doslidzhen im. M.V. Ptukhy. Kyiv. 472 s. URL: https://idss.org.ua/avtoref/2016_Nadraga_ref.pdf

Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu (2012). / za red. E.M.Libanovoi; Kyiv : Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, 404 s.

Poplavska O. M., Poliak N. O. (2020). Derzhavna polityka zainiatosti: zdobutky ta pereshkody na shliakhu podolannia bidnosti v Ukraini. Biznes Inform. №5. C. 233–241. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-233-241

Pres-sluzhba Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy/ Opublikovano 20 lypnia 2023, o 13:19. Protses didzhytalizatsii sotsialnoi sfery nabyraie obertiv. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/239239.html

Pro molodizhnu stratehiiu do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 bereznia 2021 roku No 94/2021. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t211414 (data zvernennia 16.10.2023).

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013—2018 r.r.: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 739 vid 14.08.2013 r. Uriadovyi kurier 2013. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80

Proekt zakonu № 7275 «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo deiakykh pytan funktsionuvannia sfer zainiatosti ta zahalnooboviazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia v period voiennoho stanu. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39390 (data zvernennia 16.10.2023).

Putintsev A. V. & Horlach A. S. (2020). Finansova stiikist strakhovoho rynku Ukrainy. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 31. S. 95–98. DOI : https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-14 . URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/31_2020ua/17.pdf

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv vid 18 lypnia 2023 r. № 634-r

Kyiv. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2023 rik shchodo rozvytku Yedynoi informatsiinoi systemy sotsialnoi sfery v mezhakh realizatsii Stratehii tsyfrovoi transformatsii sotsialnoi sfery. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2023-%D1%80#Text

Rozporiadzhennia. Vid 16 bereznia 2016 r. № 161-r. Pro skhvalennia Stratehii podolannia bidnosti. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080

Sait Ministerstva sotsialnoi polityky. Holovni novyny. URL: https://www.msp.gov.ua/news/14711.html (data zvernennia 14.01.2024).

Semyhina T. (2018). Chomu sotsialna robota nabuvaie zelenoho koloru? Visnyk Akademii pratsi sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. № 2. S. 11–27.

Sotsialne pidpryiemnytstvo ta inkliuziia: dosvid ukrainskykh mist. Keis-stadi. Kyiv : Partnerstvo dlia rozvytku mist. 2020. 50 s.

Tkachenko Yu. (2018). Rol derzhavy u sferi sotsialnoho zabezpechennia: istorychnyi ekskurs. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo.. №1. S. 128–131. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/28.pdf

Shymkiv S. A. (2014). Sutnist sotsialnykh ryzykiv ta upravlinnia nymy u konteksti strakhuvannia vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi. Ekonomika ta derzhava. № 5. S. 93—96.

Yakovleva H. (2017). Pravo sotsialnoho zabezpechennia yak samostiina haluz prava v natsionalnii pravovii systemi Ukrainy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Vypusk 3. 102-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_23

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

Гнатчук, О., & Шестакова, К. (2024). АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Економічні горизонти, (1(27), 4–17. https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(27).2024.297534